Algemene voorwaarden

 

Evelien Gillis

Zwijnaardsesteenweg 57

B – 9000 Gent

 

 

1  Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen (“Opdracht”) van producten en diensten (“Werk”) door Evelien Gillis (“Evelien Gillis”) voor de klant (“Opdrachtgever”). Ze zijn altijd van toepassing, tenzij anders vermeld in een geschreven overeenkomst tussen partijen.

1.2 Voor bepaalde, welomschreven en verder in deze voorwaarden gedefinieerde diensten, kunnen specifieke bepalingen van toepassing zijn. Tenzij evenwel anders vermeld is elke bepaling van deze voorwaarden van toepassing op elke Opdracht.

 
2  Bestellingen en prijzen

2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend en niet bindend voor Evelien Gillis. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene veran­dering in de werkzaamheden. Opdrachten kunnen door de Opdracht­gever via mail worden bevestigd aan evelien_gillis@hotmail.com.

2.2 Een offerte bevat een niet-­limitatieve raming, op basis van beschikbare informatie. Een afwijking tussen offerte en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding zijn tot vernietiging van de Opdracht of aansprakelijkheid van Evelien Gillis.

 

3  Uitvoering en leveringstermijnen

3.1 De Klant moet alles doen wat redelijkerwijs nodig is om Evelien Gillis toe te laten de Opdracht uit te voeren. Zo moet de Klant o.m. volledige, juiste, duidelijke en voldoende gegevens en materialen verschaffen.

3.2 Het is normaal en industrie standaard dat bij een eerste ontwerp de Klant een aantal opmerkingen en correcties maakt. Evelien Gillis zal redelijke inspanningen leveren om deze opmerkingen correct en volledig te integreren in een volgend ontwerp. Van zijn kant verbindt de Klant er zich toe om duidelijke en volledige opmerkingen en correcties aan te brengen, en geen tegenstrijdige richtlijnen te geven. Een derde ontwerp wordt normaal gezien als definitief beschouwd, en geeft aanleiding tot betaling van de overeengekomen prijzen. Evelien Gillis behoudt zich steeds het recht voor om vanaf het derde ontwerp elk verzoek tot bijkomende aanpassingen te beschouwen als een uitbreiding van de Opdracht, en hiervoor bijkomende kosten aan te rekenen. Indien de Klant een ontwerp definitief weigert, en niet duidelijk kan aantonen dat Evelien Gillis de richtlijnen en instructies van de Klant niet op redelijke wijze heeft nageleefd (steeds op voorwaarde dat die instructies duidelijk en volledig waren), behoudt Evelien Gillis zich het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke bestelling.

3.3 De leveringstermijnen van Evelien Gillis zijn indicatief en niet bindend. Bij laattijdige levering heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

 

4  Gebruik toeleveranciers

4.1 Elke opdracht aan toeleveranciers (bv. productiebedrijven) wordt gedaan door de Klant, of, indien gedaan door Evelien Gillis, steeds in naam en voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart Evelien Gillis tegen elke vordering van zulke toeleverancier in dit verband.

4.2 Finale drukproeven, revisieproeven of prototypes moeten schriftelijk goedgekeurd worden vooraleer een opdracht kan bevestigd worden.

4.3 Voor drukwerk is Evelien Gillis enkel verantwoordelijk voor het ontwerp en de aflevering van een drukklare PDF. De kwaliteit van het afgeleverde drukwerk is de verantwoordelijkheid van de drukkerij in kwestie. Indien het drukwerk niet aan de voorop­gestelde vereisten voldoet of beschadigd is, kan dit niet op Evelien Gillis worden verhaald, en dit kan geenszins leiden tot het niet uitbetalen van de factuur voor de geleverde prestaties.

 

5  Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 Evelien Gillis garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen, dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het Werk kan beschikken. Zolang geen nadere afspraken tussen Evelien Gillis en de Opdracht­gever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen blijven deze eigendom van de ontwerper. Voor software (inclusief database en andere afgeleide rechten) en webdesign is de overdracht steeds beperkt tot een niet­-exclusieve gebruikslicentie voor de Klant.

5.2 Ongeacht zulke overdracht of enige andersluidende bepaling, kan Evelien Gillis nooit beperkt worden in haar mogelijkheden of rechten om hetzelfde of soortgelijk werk te leveren voor andere Klanten. De Klant vrijwaart Evelien Gillis tegen elke vordering inzake intellectuele eigendomsrechten van de Klant of derde partijen i.v.m. Werk geproduceerd door Evelien Gillis op instructie van de Klant.

5.3 Alle rechten in methodes, tools, werkwijze en in het algemeen alles wat niet specifiek als Werk is omschreven, blijven bij Evelien Gillis.

5.4 De Klant geeft Evelien Gillis een onherroepelijke, royalty­vrije en wereldwijde toelating om elk Werk te gebruiken voor de promotie van Evelien Gillis’ eigen activiteiten.

5.5 Evelien Gillis is steeds gemachtigd een Werk te signeren, of op één of andere manier duidelijk te maken dat het gaat om een ontwerp of ontwikkeling van Evelien Gillis.

5.6 Het eigendomsoverdracht gebeurt na betaling van de factuur die erop betrekking heeft.

 

6  Gebruik door de Klant

6.1 De Klant gebruikt het Werk op eigen risico. Behoudens voor software en webdesign, waarvoor aparte regels gelden (zie hieronder, artikel 9), heeft de Klant het recht om het Werk naar eigen goeddunken en op eigen risico aan te passen.

 

7  Betaling

7.1 Alle facturen van Evelien Gillis zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur. Voor elk bedrag dat niet volledig is betaald op de vervaldatum, mag Evelien Gillis, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een nalatigheidinterest aanrekenen van minstens 1,5 % per maand of de wettelijke interest, evenals een bijkomende forfaitaire schadevergoeding voor administratieve onkosten, die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag, met een min. van honderd (100) Euro.

7.2 Evelien Gillis mag voor elke Opdracht tussentijdse facturen opstellen, voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden (bv. op maandelijkse of trimestriële basis).

7.3 Evelien Gillis mag, naast de overeengekomen bedragen, steeds de redelijke kosten in rekening brengen die Evelien Gillis moest maken voor de uitvoering van de Opdracht, voor zover ze niet vallen onder normale overheadkosten.

7.4 Zolang de Klant correct gefactureerde bedragen niet correct betaalt, kan Evelien Gillis de overeenkomst, en alle erin vervatte rechten die aan de Klant worden verleend, bij eenvoudige kennisgeving, opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. Evelien Gillis kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van zulke opschorting.

 

8  Algemene bepalingen

8.1 In geval van overmacht, is Evelien Gillis gemachtigd de uitvoering van de Opdracht uit te stellen, totdat de situatie van overmacht niet langer bestaat. Bij uitstel van langer van drie maanden heeft Evelien Gillis het recht om de Opdracht te beëindigen, en het reeds gepresteerde Werk te factureren.

8.2 Evelien Gillis is nooit aansprakelijk voor de inhoud van het Werk, aangezien dit geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op de instructie en informatie van de Klant. Voor het overige is, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving, de aansprakelijkheid van Evelien Gillis steeds beperkt tot de waarde van de Opdracht, of indien de Opdracht over meerdere maanden loopt, het bedrag dat Evelien Gillis effectief heeft ontvangen van de Klant gedurende de laatste drie maanden van de Opdracht.

8.3 Evelien Gillis kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of indirecte schade (zonder dat dit limitatief is, bijvoorbeeld indirecte verliezen, zakelijke verlies, inkomens­ of winstderving, gemiste besparingen, bijkomende uitgaven, financieel verlies) maar enkel voor schade die rechtstreeks, onmiddellijk en duidelijk aantoonbaar het gevolg is van een fout van Evelien Gillis zelf.

8.4 Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

 

2  Bijzondere bepalingen – webdesign

9.1 De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing wanneer de Opdracht bestaat uit het ontwerpen van een website voor de Klant. Ingeval van conflict met de rest van de algemene voorwaarden, hebben, specifiek voor webdesign, de bepalingen van artikel 9 voorrang.

9.2 De webdesign diensten bestaan uit het ontwikkelen en, indien overeengekomen ook het technisch onderhoud van een website, typisch op basis van een bestaand generiek ontwerp in een “open source” omgeving, volgens de specificaties van de Klant.

9.3 Alle kosten die door Evelien Gillis worden gemaakt (inclusief bv aanschaf van licenties en gebruik van software) zijn ten laste van de Klant, en worden doorgefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

9.4 De offerte is gebaseerd op het ontwerp van de website in een bepaalde technische omgeving (die o.m. afhangt van het bestaan en de (commerciële) beschikbaarheid van bepaalde software, browsers, hardware, tools, plug-­ins etc...). Indien deze omgeving wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor zowel het ontwerp, de functionaliteit als het onderhoud van de website. Evelien Gillis kan derhalve niet garanderen dat de omgeving en/of functionaliteit van de website hierdoor niet aangepast moeten worden. Eventuele kosten die hiervan het gevolg zijn, zullen aan de Klant worden doorgerekend.

 

10 Bijzondere bepalingen – webhosting en onderhoud

10.1 De bepalingen van artikel 10 zijn van toepassing wanneer de Opdracht bestaat uit het hosten van een of meerdere website(s) (“Website”) voor de Klant. In geval van conflict met de rest van de algemene voorwaarden, hebben, specifiek voor webhosting, de bepalingen van artikel 10 voorrang.

10.2 De webhostingdienst bestaat uit het ter beschikking stellen van ruimte op een publiek toegankelijke webserver, de daarbij horende domeinnamen, e­mailadressen en databanksystemen.

10.3 Het vast gedeelte van de prijs voor webhosting moet op voorhand betaald worden, en wordt jaarlijks vooruit gefactureerd. Andere bedragen worden per kwartaal afgerekend, aan het eind van elk kwartaal (onder voorbehoud van Evelien Gillis’ recht om tussentijds te factureren).

10.4 Evelien Gillis kan ten allen tijde de configuratie, technische specificaties of eigenschappen van de webhostingdiensten veranderen (bijvoorbeeld, zonder dat dit limitatief is, het wijzigen van bepaalde plug­-ins of sommige open source elementen), voor zover dit geen essentiële wijziging inhoudt van de webhostingdiensten. Indien Evelien Gillis redelijkerwijze verwacht dat zulke wijziging een belangrijke invloed heeft op de Website, zal Evelien Gillis pogen de Klant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

10.5 Hoewel Evelien Gillis redelijke inspanningen zal leveren om de Website en de apparatuur waarop die staat te beschermen tegen ongeoorloofde acties van derden, kan Evelien Gillis hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. Anderzijds verbindt de Klant er zich toe om zelf alle redelijke maatregelen te nemen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.m. tegen virussen en informaticacriminaliteit in de brede zin.

10.6 Evelien Gillis is nooit aansprakelijk voor het uitvallen van hardware, telecommunicatie of infrastructuur.

10.7 Persoonlijke gegevens van de Klant (zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) kunnen door Evelien Gillis worden gebruikt voor o.m. klantbeheer, marketingdoeleinden, onderzoeksdoeleinden, gebruiksprofilering. De Klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

10.8 Indien de Klant de dienst Onderhoud of Nazorg niet heeft besteld, hoort de Klant zelf voor back-ups te zorgen en kan Evelien Gillis nooit verantwoordelijk worden gesteld voor verlies aan gegevens.

10.9 Webhostingdiensten worden normaal gezien aangegaan voor een minimumduur van één (1) jaar, vanaf de start van het Werk. De duur wordt telkens met een periode van één (1) jaar verlengd, tenzij één van de partijen schriftelijk opzegt mits een opzegtermijn van minstens drie (3) maanden. Bij het einde van de overeenkomst zal Evelien Gillis alle data die zich op dat ogenblik op de Website bevinden, ter beschikking stellen van de Klant, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie of compatibiliteit, gedurende een periode van twee (2) maanden volgend op het einde van de overeenkomst. Indien de Klant de data tijdens deze periode niet ophaalt of download, worden ze geacht niet belangrijk te zijn, en heeft Evelien Gillis geen verplichtingen of aansprakelijkheden meer hieromtrent.Terug naar projecten 


Contacteer Goldmund